Υπηρεσίες

Παρέχουμε υπηρεσίες εκτελωνισμού για φορτία που εισάγονται στην Ελλάδα. Επιπλέον παρέχονται υπηρεσίες για τελωνειακές διατυπώσεις για ελληνικές εξαγωγές φορτίων μέσω των ελληνικών λιμανιών, αεροδρομίων και σταθμών τρένων.
Εισαγωγές, Εξαγωγές, Τελωνειακά έγγραφα, διαμετακόμιση, Υπολογισμός φόρων, δασμών και εξόδων, Cargo, ιδιαίτερο φορολογικό καθεστώς, Συμβουλευτική